เลขพัสดุรอบส่ง เช้าวันที่  23 ตุลาคม

เลขพัสดุอัพเดทหลัง 20.00 ของวันที่ส่งสินค้า ** กรุณาเช็ครอบส่งของท่านกับแอดมิน **


พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเลขพัสดุ

เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
KEX20894104940 นาย จิณวัฒน์ เสนนันตา
KEX20894104950 Peerawat khruaindra
KEX20894104966 ศิระประภา ศิระนวรินทร์
KEX20894104984 นัทธ์ชนัน มาทอง
KEX20894104990  เนเน่
KEX20894105008 กิติวัฒน์ ดีวุ่น
KEX20894105018 Mild Nipaporn
KEX20894105022 อภิญญา แสงกล้า
KEX20894105030 ที่อยู่ นาย ภานุพงศ์ จิตต์ไพบูลย์
KEX20894105040 กังสดาล เกริกกมล
KEX20894105058 ฟ้า
KEX20894105068 พันธุ์ทิพย์ เติมศิริธรรมกร
KEX20894105070 อนุชิต สุขสาร
KEX20894105084 อาร์ต
KEX20894105100 อัษฎาวุธ
KEX20894105112 ณัฐสุดา  อิ่มเต็ม
KEX20894105120 นาย ชวทักษ์ เขียวขำ
KEX20894105132 พสิษฐ์ อรรคฮาตสี
KEX20894105148 อชิรญาณ์ พรหมมา
KEX20894105158 ชื่อ นายณัฐวุฒิ ไชโย
KEX20894105166 ปภิณวิทย์  แก้วสิมมา
KEX20894105174 คุณปัญญา มาลาพันธุ์
KEX20894105186 เด็ดเดี่ยว คำระกาย ()
KEX20894105190 วราภรณ์ สมตัว.(ออม)
KEX20894105202 เสียงกองพล ศรีเพ็ง
KEX20894105228 นาย กฤษณ สังขตะอำพน
KEX20894105242 ธีระพงษ์ ธัญญะ |
KEX20894105252 ธนพัส ศรีทา
KEX20894105268 ผู้รับ นครินทร์ ศัจธร
KEX20894105278 ทวี. ใบเงิน
KEX20894105286 ชัยพิสิฏฐ์ วงษ์มะราด
KEX20894105294  เอ็มโซน
KEX20894105302 ชื่อ สุริยะ ภูศิลา
KEX20894105318 นาย ทักษิณ อินทร์วิเศษ
KEX20894105320 อริญชัย
KEX20894105330 นายพีรพัฒน์ ใสกระจ่าง
KEX20894105342 นพมาศ  กันทะสัก (กิ๊ฟ)
KEX20894105354 กภ สมคิด เพื่อนรัมย์
KEX20894105360 นาย เดโชชัย เฉลิมทอง
KEX20894105374 สมรักษ์ ทองโกมุท
KEX20894105382 วีรพงษ์  วรรณเขต
KEX20894105398 ชื่อ สุทธิชัย  พวงพลอย
KEX20894105400 ชื่อ ณภัทร สุนสันเขต
KEX20894105416 จักรพงศ์ สุขดี
KEX20894105428 ทินภัทร หมายลาภผล
KEX20894105430 นาย เจษฎา ละอองดี
KEX20894105448 SATOSHI FUJII
KEX20894105452 ราเชนทร์ วรปกรณ์
KEX20894151630 คุณ ตรี
KEX20894151649 นานวันสงกานต์ คำปาน
KEX20894151654 นายจรูญ  คำสิงห์
KEX20894151664 แมงดา
KEX20894151675 ชื่อ นัรดีน จิตรชำนาญ
KEX20894151683 เอก
KEX20894151691 นาย นนทชัย ใจเย็น
KEX20894151700 ณัฐณิชา ไสลจักร์
KEX20894151712 รัฐพล
KEX20894151724 เทิดฤทธิ์ เข่งเฮง
KEX20894151732 พศวีร์ แก้วมณี
KEX20894151749 พงษ์ระพี บัวทอง
KEX20894151758 นายพีรดล ยอดยิ่ง
KEX20894151760 น.ส.กนกวรรณ เปสันเทียะ(เม)
KEX20894151778 ชื่อ มณฑป กุศล
KEX20894151780 ธนสาร วิทยพัฒนาพร
KEX20894151796 ทศพร อ่าวศรี
KEX20894151811 ณัฐนัย อึ้งอาภรณ์
KEX20894151823 นภัส เวียงสมุทร
KEX20894151833 น.ส.สุภาภัค แสงใยมณี
KEX20894151840 นายรัฐนันท์ อินทราภรณ์
KEX20894151855 จัดส่งนางสาวอภัสรา พาลสิงห์
KEX20894151868 พลทหารเอกรินทร์ สมัยนิยม
KEX20894151874 ภาณุพงศ์ โสภา
KEX20894151889 สุพัฒตรา สุ่มสา
KEX20894151890 วัชรา บุตรวงค์
KEX20894151902 สายป่าน()
KEX20894151912 นาย เอกราช จำปากุล
KEX20894151923 อัลฟาร์ เจ๊ะอูมา
KEX20894151930 ชัยพร สุนทร
KEX20894151945 นายณัฐพงษ์ ศรีชัยยศ
KEX20894151950 ผู้รับ  พงศธร สร้อยชมภู
KEX20894151964 ดารุณี บุญมามิ(บาร์บี้)
KEX20894151974 แบงค์ เบอร์โทร
KEX20894151984 นิพนธ์ แพรัตนกุล
KEX20894151994 ชื่อผู้รับ วิทวัส โทนผุย
KEX20894152004 ชื่ออภิศักดิ์ คำทา
KEX20894152010 Por
KEX20894152020 ชวิศ สุวรรณพรินทร์
KEX20894152039 D.X
KEX20894152040 ชื่อ เกรียงศักดิ์  ทองพร
KEX20894152056 ธนะชัย เพชรชื่นสกุล
KEX20894152069 ผาสุก
KEX20894152074 อธิวัฒน์ บอส
KEX20894152085 นาย อดิศัย คูณชัยพานิชย์
KEX20894152091 คุณภาณุพงศ์ ขวัญดี
KEX20894152105 คุณ วีรพล ทับพระจันทร์
KEX20894152111 ธนกฤต หาญพรม
KEX20894152128 นายชวลิต คาดหมาย
KEX20894152133 นาย ณัฐพงษ์  ไชยมงคล
KEX20894177254 นายชำนาญวิทย์ กนกนุวัตร์
KEX20894177260 คุณ  วิศรุต สุริย์   ร้าน เครป
KEX20894177277 กิตติวัฒน์ สีดาพาลี
KEX20894177281 กฤษฎา ศิริพงศ์
KEX20894177298 ธันวา ชื่นบาน
KEX20894177300 นิยมาส ช่วยมีทรัพย์
KEX20894177319 ธงชัย ว่องไวกิจวัฒนา
KEX20894177320 พระธนกร ชินวโร(พระโบ๊ท)
KEX20894177334 ภูมิพัฒน์ ศิริพันธุ์
KEX20894177348 เอก วังน้ำเย็น
KEX20894177354 กันต์ติฐานนท์ กิติวาณิชยกุล
KEX20894177369 คุณ ณัฐธยาณ์ ไกรสวัสดิ์
KEX20894177372 เกวริน สายจันดา
KEX20894177386 กฤษฎี ศรีอินทร์
KEX20894177397 สมชายคำมูล
KEX20894177409 อัครพนธ์ พิมพ์ไสย์
KEX20894177413 มนทกานต์ ลิขิตโสภานนท์
KEX20894177420 เฉลิมพร กุลธราธเนศสิริ
KEX20894177436 อภิพัฒน์
KEX20894177441 ภาณุ ตั้งถาวรทรัพย์
KEX20894177460 บุญฤทธิ์ สุนทรพินิจ
KEX20894177470  เมย์
KEX20894177484 R ลีโฮเทล
KEX20894177498 พีรพงษ์ ตามไว
KEX20894177504 มอส  นราธิป
KEX20894177518 ชื่อ ภูมิ  (ส่งห้องนิติ)
KEX20894177521 นางญาณัจฉรา คลังภักดี
KEX20894177534 ทมิตา สิ่วกลาง
KEX20894177542 มนูญ สุวรรณมิตร์
KEX20894177553 อิทธิศักดิ์ ภูขาว
KEX20894177602 ภานุพงศ์ เหล็งเจริญ
KEX20894177611 แม็ค
KEX20894177626 พรพิมล ทองเต็ม
KEX20894177631 อภิสร แป้นมีเพชร
KEX20894177643 นิพล โอภาษี
KEX20894177657 ร้านป้อมโมบาย
KEX20894177662 มหาสมุทร  อัครหิรัญเดชา
KEX20894177674 รศ.ดร.นคเรศ รังควัต
KEX20894177683 พฤกษ์ นุ่มทอง
KEX20894177691 นายสมชาย คำแก้ว
KEX20894177708 กรวรรณ พรหมมี
KEX20894177711 Nathakrit Phaiboon
KEX20894177723 นายสมเจต ดวงสูงเนิน
KEX20894177735 ซุป พันรอบ  (ค่ายมวย)
KEX20894177746 K. เมย์ มณีรัตน์
KEX20894177752 นาย กิตติพศ ฉิมพันธ์
KEX20894177760 ชื่อ ปฏิภาณ แก้วรวม
KEX20894177777  อิ้ง
KEX20894177781 ชื่อ ฟ้า
KEX20894213290 ปุณยนุช โพธิสว่าง()
KEX20894213306 ศุภรัตน์ สามัญทิตย์
KEX20894213310 นายกฤษดา เทวรัตน์
KEX20894213322 ชื่อ ตั้ม
KEX20894213336 นิธิชัย เทศกาล
KEX20894213340 นัชพล มายะ
KEX20894213356 นายณัฐชนน โคจำนงค์
KEX20894213360 นายศิริชัย ยังอยู่สุข
KEX20894213376 คุณเอ้
KEX20894213386 ณัฐกวิน ปรีดาสุทธิจิตต์
KEX20894213394 นายชยธร ดวงดารา
KEX20894213404 นายวัชรพงศ์ สุวรรณถาวร
KEX20894213426 ธนาวุฒิ มีรสล้ำ
KEX20894213432 นายฤทธิชัย เพิ่มฤทธิ์
KEX20894213444 ชวลิต ศรีหิรัญ
KEX20894213454 ชื่อ:นายภูมินทร์ ชินแสง
KEX20894213464 นส.ทอฝัน ไตรสูงเนิน
KEX20894213476 ณัฐการ(หน้าเหมือง)
KEX20894213486 บังอร
KEX20894213494 อนุวัฒน์ จุนันท์
KEX20894213510 Name DAG
KEX20894213522 ชื่อ นายพุทธรักษ์ เมืองแก้ว
KEX20894213538 นายนันทวุฒิ พลเสนา
KEX20894213540 ขวัญทิพย์ แววสง่า
KEX20894213552 คุณสกุณา  พลอยสง่า
KEX20894213564 อนุวัฒน์ อับดุลเลาะห์
KEX20894213578 .To.นิว.   พิชญา
KEX20894213580 อาโป
KEX20894213596 นายจรูญ อ๋อมชัย
KEX20894213604 นายคมกริบ ทอดสนิท
KEX20894213610 นายวรวุฒิ ป้อมสุวรรณ
KEX20894213626 ชื่อ ปฐมาภรณ์ อมฤทธิ์
KEX20894213630 ส่ง ทิวาลักษณ์ ชูคันหอม
KEX20894213640 สุชานุช สุทธิ
KEX20894213654 วิศรุต แก้วชะอุ่ม
KEX20894213668 ธนวัฒน์
KEX20894213678 อลงกรณ์ แย้มสกุล
KEX20894213680 ธราดล กรีแสง
KEX20894213694 แบงค์
KEX20894213702 นายวัฒนชัย ทองทา
KEX20894213712 อภิรัตน์ ธรรมรงค์แดง
KEX20894213720 ศุภลักษณ์ นาคสุวรรณ์
KEX20894213732 ภูธน สาระนันท์
KEX20894213744 นายธวัชชัย เพชรดี
KEX20894213752 จ.อ.นิธิชัย  ตายิ่ง
KEX20894213764 นายพลรักษ์ วงษ์ลอย
KEX20894213772 ชื่อ เอ
KEX20894213782 นาย วสุธา โทอิ้ง
KEX20894213796 อนันตญา ขัดตา
KEX20894214980 นส อุษามณี ฉัตรเมืองปัก
KEX20894214990 ลดาวัลย์ สุนทรักษ์
KEX20894284668 นาย อาร์ท สุดหล่อ
KEX20894284672 ณัชชานันท์ สูงสุข
KEX20894284692 นาย อภิสิทธิ์ กุศล
KEX20894284704   วิรัตน์ เหลือรัตน์
KEX20894284714 ปิยะดา ศรีวะรมย์
KEX20894284720 นายมนตรี  สังขทัศไนย
KEX20894284730 ธีระพัทธ์ อารียะโชติปรีชา
KEX20894284744 ธนภูมิ ธรรมศิริ
KEX20894284758 รัชชานนท์ รุ่งเลิศเรืองกิจ
KEX20894284766 ทนงศักดิ์ ย่าสันต์
KEX20894284774 พีรวิชญ์ บุญประคอง
KEX20894284780 นางสาว นัณฑิญา มีสำลี
KEX20894284798 ชื่อ รำไพพรรณ นนทะเสน (เข็ม)
KEX20894284800 อนิรุท ทุมแก้ว
KEX20894284814 นายดิเรก เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
KEX20894284820 ฐิติมน ดอกคำ
KEX20894284834 นาย ปกป้องศรีวรสาร
KEX20894284840 ธนาคาร เส็งประเสริฐ
KEX20894284850 ณัฐวรรณ พันธุ์แก้ว
KEX20894284860 น.ส. ไข่มุข รัตนะตุมหิ
KEX20894284870 นิรุตติ์ เทพขาม
KEX20894284904 ชันทอง จันต๊ะรังสี
KEX20894284910 เกียรติพงษ์ อนันตประกร
KEX20894284924 นายเกรียงไกร นาคสิงห์
KEX20894284934 สุณิภาพร คล้ายคลึง
KEX20894284942 อนุสรณ์ ต๊ะวิจัง
KEX20894284950 นายวีระวัฒน์ สวนกูล
KEX20894284966 ศิริพันธ์ เนตร์กระจ่าง
KEX20894284970 รุ่งโรจน์ วงค์มา
KEX20894284986 นายณัฐพล แม่งมา
KEX20894285004 ปัทมา พลธีระ
KEX20894285012 ภัทรศยา
KEX20894285022 นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร
KEX20894285038 ปภังกร
KEX20894285044 นายพิธวัชร์ แสงสว่าง
KEX20894285050 พิรุณรัตน์ คงนุช
KEX20894285062 ภณิดา
KEX20894285070 ณภัทร เอกอินทร์
KEX20894285080 พิทยุตม์ แก้วมะ
KEX20894285098 ชื่อ สายเพชร  นะปินโน
KEX20894285108 เสกสรรค์ กันตะบุตร (ร้านข้าว หอมของเก่า)
KEX20894285110 ศุภกานต์ รุ่งศรี
KEX20894285122 นาย จตุรงค์ ขำวิเศษ
KEX20894285138 ธนวัฒน์ พันธุ์ทอง
KEX20894285142  ฟีม กฤษณ์พณิชย์ หุนตระณี
KEX20894285152 ไชยพงษ์ หัสครบุรี
KEX20894285164 นันทพร พัสดร
KEX20894285172 พรชัย โพธิวรรณ์
KEX20894285182  ชินกร เพชรจุฑา
KEX20894285498 สุทิน ไชยยนต์
KEX20894285504 อชิตพล แก้วศรีนวม
KEX20894295450 นาย ภูธเนศ เดือนจะโป๊ะ
KEX20894295460 วิศรุต แก่นบุบผา
KEX20894295470 ทัพไอยะรา เขียวเสน
KEX20894295480 ศราวุธ บุญมี
KEX20894295490 นายปุณณวัฒน์ ทรัพย์อาภรณ์
KEX20894295500 ชื่อ ขวัญ ฟักเหลือง
KEX20894295510 วรวุฒิ พันธ์สุวอ
KEX20894295520 คุณนฤมล เผือกสำลี
KEX20894295530 อริสรา โสสุทธิ์
KEX20894295540 TOP (ARUNA)
KEX20894295550 คุณ ทานทัต พรหมเดช
KEX20894295560 อส.ทพ.สุเมธ เสวตเวช(ชปเชิงรุก)
KEX20894295570 พงษ์นุวัฒน์ ดำหงษ์
KEX20894295580 สุรจักษ์ วงษ์ปาน
KEX20894295590 อัยย์รดา สุดทองคง
KEX20894295600 นายเอกนรินทร์ แกนสัง เอก
KEX20894295610  สมหมาย ดีสิงห์
KEX20894295620 นพอนันต์ สิงห์โตทอง
KEX20894295630 เมษา  ศรีรัตนประสิทธิ์
KEX20894295640 รุจิรา แซ่เตียว
KEX20894295650 ชื่อนาย อริญชัย อึงสวัสดิ์
KEX20894295660 เกรียงศักดิ์ เทพผล
KEX20894295670 สุวิมล พวงมาลัย
KEX20894295680 ชื่อ KREETHA HANAT
KEX20894295690 นพดล กุศลธรรม
KEX20894295700 สุทธิพงษ์ จันทร์ครุธ
KEX20894295710 นฤศร แสงแจ่มแจ้ง
KEX20894295720 ศิวัช ทิพย์สุมาลี
KEX20894295730 จีรศักดิ์ ฉวีวงศ์
KEX20894295740 พงศธร แซ่ภู่
KEX20894295750 อนุชา  บุญศรีวงษ์
KEX20894295760 ศสิกานต์ ลิ้นทองคำ
KEX20894295770 ไบร์ท
KEX20894295780  นาย แบงค์บ้านจน
KEX20894295790 ธนากร จันทะโมคา(เบส)
KEX20894295800 K.กอล์ฟ
KEX20894295820 ชื่อ ธันยธรณ์ นาคศรี
KEX20894295830  บอล ณรงค์ฤทธิ์ แสงใบ
KEX20894295840 K.วรเมธ เศรษฐสุข
KEX20894295850 Chanthavong Chanthakhot ( Got )
KEX20894295860 ชื่อ ธนพล ผลเหลือ
KEX20894295870 Mr. Noppadol Prakaikeat
KEX20894295880 นพนนท์ ตลาดกลาง
KEX20894295890 ชื่อ มินตรา
KEX20894295900 ชื่อ ศุภกร สุติพัฒน์
KEX20894295910 เสาวลักษณ์ รักใคร่
KEX20894295920 วณิชชากร ไผ่งาม
KEX20894295930 คุณนิภัทร (พี)
KEX20894295940 กชพร ตระการจันทร์
KEX20894348382  พลทหาร วรสิทธิ์ ดาวเรือง
KEX20894348396 นันทวัฒน์ จันดาหัวดง
KEX20894348408 นาย นนธวัช กุลพรม
KEX20894348414 นายศุภกร ประทุมรัตน์
KEX20894348422 สุกฤษฎิ์ ดีเล็ก
KEX20894348438 กฤติเดช ทองชูนิตย์
KEX20894348440 นายกฤตยชญ์ แซ่นึ่ง
KEX20894348458 นัฐกรณ์ โพธิจันทร์
KEX20894348466 นายพงษ์พัฒน์ แสงนนท์. (นัท)
KEX20894348474 ไอซ์ ศกลวรรณ
KEX20894348482 นาย ธนภณ ไชยเทพ
KEX20894348494 สุรกานต์ พลายแก้ว
KEX20894348506 ชื่อ(:)  ชิตพล สุ่มเกิด
KEX20894348516 รชาวดี เกตุขาว
KEX20894348528 นายนนท์ธวัช แก้วโพธิ์
KEX20894348532 ธนาสิทธิ์ จันทร์น้อย
KEX20894348546 วิศยุทธ คำพึ่ง (ห้อง)
KEX20894348552 อดิศักดิ์ไตรภูมิ
KEX20894348564 ทนงศักดิ์ ฐานะกาญจน์
KEX20894348570 นัฐพงษ์ บุญหล้า
KEX20894348580 นาย ปุญญพัฒน์ อุทุมรัตน์
KEX20894348596 ณัฐวัฒน์ บูชา
KEX20894348600 กิตติพันธุ์ กัญจนาภรณ์
KEX20894348610 ทิวานันท์ ปันอิ่น
KEX20894348624 นาย มณีวรรณ น้อยคูณ
KEX20894348634 นายเริงชัย
KEX20894348646 คุณ ฟีฟ่า
KEX20894348652 กัญญาพัชร บุญหล้า
KEX20894348668 คุณชาญยุทธ์
KEX20894348678 ศรสวรรค์ T.
KEX20894348682 นาย กฤตนัย ทองทิพย์
KEX20894348690 หมอแมกซ์
KEX20894348706 ชื่อ โสภิตา ภักดี (บีม)
KEX20894348716 ประสงค์ อยู่ศรี
KEX20894348722 รสสุคนธ์ เตชทรัพย์ธนากุล
KEX20894348730 สุดารัตน์ คนงาม
KEX20894348744 วิมลวรรณ  ทัพไชย
KEX20894348756 ส่ง ดร.ทวิชากร หลวงวงค์
KEX20894348768 พีรศักดิ์ เพ็งแข
KEX20894348770 ชื่อสุนันฑพัฒน์ อมรภิวัฒน์ (ตะวัน)
KEX20894348786 ลูกศร แคชเชียร์
KEX20894348790 พลฯอภิสิทธิ์ สีสิ่ว
KEX20894348808 องอาจ มีศิริ
KEX20894348812 นายณัฐกิตติ์ ม่วงกล่ำ
KEX20894348828 เสนีย์ อินเทพ
KEX20894348834 ส่ง__ธนาศักดิ์ ศรีนา
KEX20894348842 สุกฤต ตองอ่อน
KEX20894348854 ส่ง ณัฐพล ตั้งกิติกุล
KEX20894348868 นุ๊ก
KEX20894348870 คุณ มัณฑนา โพธิ์ร่วง
KEX20894349686 คุณแบงค์
KEX20894389861 นายพิมาย เต้มีย์
KEX20894389878 ณัฐพล กรดเสือ
KEX20894389882 นาย ณัชพล จันทร์แม้น
KEX20894389895 นายณรงค์ศักดิ์ ช่องโก้
KEX20894389908 นายวันดี
KEX20894389914 วาสนา ไต่ไม้งาม
KEX20894389921 นายโฆษิต โอ่งตั๋ว
KEX20894389935 วิภวานี วิเศษรัต
KEX20894389940 นายจตุรวิชญ์ บุญมาหล้า
KEX20894389951 ต๊อป ณัฐชนนท์
KEX20894389960 ฐนกร สมมาตย์
KEX20894389974 ปรินทร์ ช่อผูก
KEX20894389983 นางสาวสินีนาฏ ศรีพิทักษ์
KEX20894389995  นส. ณัฐิดา ศิริเกิด
KEX20894390007 โสภณ ถมยา
KEX20894390015 นายขจรพล ทัศสาคร
KEX20894390029 พุฒิพงษ์ เติมงาม
KEX20894390036 นายอนันต์ พูลประสาท
KEX20894390044 ธัญกมล คมขำ
KEX20894390051 ณัษฐวิภู ()
KEX20894390068 นายศุภกร สารวรางค์กูร
KEX20894390076 ทิวา
KEX20894390086 นายจตุรภัทร ใยกะมุด
KEX20894390095 แตงโม
KEX20894390103 K อนุสรา บารมีชัย
KEX20894390118 ชื่อปราโมทย์ ชำนาญเรือ
KEX20894390128 วิวัฒน์ชัย ชินบุตร
KEX20894390137 ชื่อผู้รับ ภาคภูมิ ศักดิ์ประทุม
KEX20894390141 ไพรวัลย์ ณรงค์เพชร
KEX20894390202 กิตติพงษ์ พรรณศาล
KEX20894390218 วัชรพงษ์ เต็งเจริญ
KEX20894390221 ชลีรัตน์  วงษ์ทิม (แพรว)
KEX20894390231  โจ
KEX20894390244 K.plaifah
KEX20894390255 ธีระพัฒน์ พื้นไธสงฆ์
KEX20894390269 จิรวัฒน์ อุปากุล
KEX20894390272 นายศุภกร สารวรางค์กูร
KEX20894390288 พิชชา หงส์เลิศสกุล
KEX20894883339 ฝเนติพงษ์ ศรีมาทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *